SSLC EXAMINATION RESULT 2018

Vaishnavi                                       98.24%

Vijayashree                                    97.44%

Sahana                                            97.28%

Subramanya                                  95%

Sneha                                              95.5%

Honaksha Rathna                        94.56%

Supritha                                         95%

Abhrani Acharya                          93.3

Chandana M                                  91%

Vaishnavi Yadav                           91%

Shilpa Patel                                   91%

Gagana                                           90%

Vishesh                                           90.72%

Mahesh ND                                    89.9%

Chetna                                            87%

Rakshitha M                                 85.5%

Rashmi                                           85%

Deeekshitha                                  84.64%